Dernek Tüzüğü

Madde Başlık
1 Derneğin adı
2 Dernek merkezi
3 Amaç
4 Faaliyet alanı
5 Üyelik ve Üyeliğin sona erdirilmesi
6 Üyelerin hakları
7 Derneğin organları
8 Genel Kurulun olusumu ve toplanması
9 Genel Kurula çagri usulü
10 Toplantı yeri
11 Genel Kurul toplantısı için yeter sayı
12 Toplantı yapılış usulü
13 Genel Kurul’da görüşülecek konular
14 Genel Kurul’un görev ve yetkileri
15 Oy kullanma ve karar alma usulü
16 Yönetim Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri
17 Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanması
18 Denetleme Kurulu
19 Denetleme Kurulu’nun görevleri
20 Yönetim Kurulu’nun disiplin cezasi verme ve üyelikten çıkarma yetkisi
21 Organlara seçilenlerin valiliğe bildirilmesi
22 Yıllık aidatlar
23 Derneğin gelir ve gider işlemleri
24 Derneğin bağış kabul edemeyeceği ve veremeyeceği kuruluşlar
25 Derneğin defter tutma esas ve usülleri ve tutulacak defterler
26 Gelir ve giderlerde usül
27 Derneğin iç denetimi
28 Derneğin borçlanma usülleri
29 Tüzük değişikliği
30 Derneğin feshi halinde mal varlıgının tasfiyesi
31 Genel hükümler

 

Madde 1: DERNEĞİN ADI

Dernegin adı PETROL SANAYİ DERNEĞİ’dir.

Madde 2: DERNEK MERKEZİ

Derneğin merkezi Istanbul’dur.

Madde 3: AMAÇ

Derneğin amacı,

1- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuatlar ile tanımlanan petrol ve ilişkili sektörlerde lisans alarak faaliyet gösteren rafineri, akaryakıt ve/veya LPG dağıtım, depolama, taşıma, biyoyakıt, ihrakiye ve madeni yağ şirketlerinin sektör bütünlüğü içinde temsil edilmesini sağlamak.

2- Ham petrolün ve diğer alternatif maddelerin rafinasyonu sonucunda elde edilen petrol ve türevi ürünlerin,  alternatif yakıtlar ve madeni yağların üretimi, depolanması, nakliyesi ve pazarlanması ile ilgili sektörel konuları araştırmak ve bu ürünlerin piyasaya sunumuna ve kullanım sonrasına ilişkin süreçlerde yaşanan sorunlar hakkında araştırmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve sektörü temsilen kamu kurumları nezdinde çalışmalar yapmak.

3- Tüketicileri ve kamuoyunu petrol ürünleri ve her türlü otomotiv yakıtları ile ilgili olarak  insan sağlığını ve çevreyi korumaya dönük olarak alınması gereken teknik ve idari önlemler üzerinde çalışmalar yapmak, tüketiciye ulaşan ürünler ve üretim/dağıtım aşamasındaki süreçlerde belirli kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak, sektörel standartların, sağlık, emniyet ve çevre uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmak.

4- Petrol ve petrol ürünleri, alternatif yakıtlar ve ilişkili sektörlerin uygulamadaki sorunlarını araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunmak, bu sektörlerin yurtiçi pazarındaki gelişimi ve sektöre yönelik bilimsel, teknik ve istatistikî araştırmalar yaparak, üyelerini ve toplumu petrol sektöründeki konular ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

5- Türkiye ve Dünya’daki sektörel gelişmeleri takip etmek, yayınlamak, toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve üyelerini bilgilendirmek, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile sektörel konularda işbirliği yapmak.

6- Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, üyelerini sektörü ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, mahkemelerde taraf olmak, Derneğin ve üyelerinin adına davalara katılmak.

7- Dernek üyesi kişi ve kuruluşların ham petrol, akaryakıt, LPG, ihrakiye ve madeni yağların üretimi, nakliyesi ve kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarının azaltılması için çalışmalar yapmak, bu alanda yayınlanan mevzuata uyum için üyeleri adına bölgesel veya ülke çapında kollektif girişimlerde bulunmak ve bu tür kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

8- Üyelerin faaliyetlerinden kaynaklanan petrol ürünü ve madeni yağ atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı konularındaki sorumluluklarının kamu kuruluşları nezdinde yerine getirilmesini sağlamak ve bu sorunların çözümüne yönelik üyelerini, kamuyu ve tüketiciyi bilgilendirmek, proje ve eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla iktisadi işletmeler ve teşekküller oluşturmak ve girişimlerde bulunmaktır.

Madde 4: FAALİYET ALANI

(1) Bu amacına ulaşmak için Dernek şu faaliyetleri yürütür.

(a) Üyelerini teknik konularda bilgilendirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı yayınları izleyerek bültenler, broşürler ve istatistikî bilgiler yayınlamak;

(b) Üyelerine petrol ve alternatif yakıt endüstrileri ve ilişkili sektörler ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları hakkında bilgi vermek ve gerekli teknik bilgileri aktarmak amacıyla seminerler ve eğitim çalışmaları düzenlemek, Dernek üyesi kuruluşların sektörel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere gerekli faaliyetleri yürütmek;

(c) Petrol ürünlerinin ve madeni yağların kullanımı sırasında ve kullanım sonrasında oluşan atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı (yönetimi) ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda yayınlar, seminerler ve konferanslar aracılığıyla tüketicileri aydınlatmak bu konularda üyelerine getirilen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mevzuatta öngörülen organizasyonları oluşturmak ve/veya bilfiil yerine getirmek;

(d) Yetkili mercilerin, önerilen yasal düzenlemelerle ilgili olarak talep edecekleri hususlarda “uzman/profesyonel”görüş bildirmek;

(e) Derneğin amaçları doğrultusunda hükümet, diğer resmi kuruluşlar, medya ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek, broşür ve bültenler yayınlamak, yasal düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak;

(f) Petrol ve petrol ürünlerinin ve madeni yağ atıklarının çevre etkilerini azaltmak, toplanmasını, taşınmasını, yeniden üretim sürecine katılmasını, yakılarak enerji kazanımını, maddesel geri kazanımını ve bertarafını yapmak veya yaptırtmak, bu konuları kapsayan kalite testlerini ve laboratuar analizlerini yapmak veya yaptırmak, Dernek amaçları doğrultusunda üyeleri, tüketicileri ve kamuoyunu aydınlatmaya yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak ve üyeleri adına ilgili Kanunlar ve Yönetmeliklerinden kaynaklanan atık yönetimi sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli yapıları ve/veya organizasyonları oluşturmak üzere bir veya birden fazla iktisadi işletme kurmak, işletmek ve işlettirmek;

(g) Petrol endüstrisi ile ilgili teknik ve yasal konularda gelişmeleri izlemek, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, dernek amaçları doğrultusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde akaryakıt ve madeni yağ sektörünü temsil eden Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak;

(h) Derneğin ve İktisadi İşletmenin faaliyetleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve gayrimenkulleri almak satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmenin ve Derneğin amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak;

(i) Dernek amaçları ile uyum gösteren uluslararası dernek, bilimsel kuruluşlar, üniversiteler ve organizasyonlara gerekli yasal izinleri alarak üye olmak ve / veya işbirliği yapmak, bu ve benzeri kuruluşlar ile dernek amaçları doğrultusunda proje ve danışmanlık çalışmaları yapmak;

(j) Petrol endüstrisi ve alternatif yakıtlar ile ilgili pazar gelişimi, sektör büyüklükleri, diğer sektörel etkenler ile ilişkileri ve gelişimi hakkında istatistikî çalışmalar yapmak, veriler oluşturmak ve kamuoyuna duyurmak, ulusal ve uluslararası basın ve yayın organlarına program ve yayınlar hazırlamak.

(2) Dernek aşağıdaki faaliyetleri yürütmez:

(a) Siyasi faaliyetler

(b) Derneğin İktisadi İşletmesinin dışındaki ticari faaliyetler

(c) Sendikalarla toplu sözleşme görüşmeleri

(d) Üyelerinin saptadığı petrol ürünleri ve madeni yağ fiyatlarını ya da satış koşullarını tartışmaz ya da bu konuda telkinde bulunmaz. Bunun yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve üyelerini yargılama yetkisine sahip yargı organlarının kararlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaz.

(3) Gereksiz işlemlerden kaçınmak için Dernek faaliyetlerini, benzer amaçlara sahip diğer kuruluşların faaliyetleri ile koordineli bir şekilde yürütür.

(4) Dernek üyeliği, üyelerin hareket özgürlüğünü sınırlamaz. Üyeler, Dernek çalışmalarından bağımsız olarak diğer kuruluşlarla ilişki kurmakta, görüşlerini yayın yoluyla ya da başka bir şekilde duyurmakta özgürdür.

Madde 5: ÜYELİK ve ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

(1) Dernek Üyeleri, Üye kayıt defterinde kayıtlı tüzel kişi üyeler ve tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcilerinden oluşur. Üye defterine kayıtlı üyelerin üyelik hakları kalıcıdır ve ancak üyelikten istifaları veya üyelik koşullarının ortadan kalkması ile sona erer.

(2) Tüzel kişi üyeler her Genel Kurul öncesinde bir kişiyi kendi temsilcisi olarak atar ve bunu bir yazı ve ekinde imza sirküleri ile Dernek yönetimine bildirir.

(3) Derneğe üye olmanın koşulları:

(a) Fiil ehliyete sahip olmak

(b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine kurulmuş olup; 20 Aralık 2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu veya 13 Mart 2005 tarih ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu uyarınca T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans almış olarak rafinaj, işleme, akaryakıt ve/veya LPG dağıtım, ihrakiye, depolama, taşıma, biyoyakıt, ihrakiye ve madeni yağ üretimi alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren bir kuruluş olmak;

(c) Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan iş ahlakı ve etik kurallara uyma taahhütnamesini şirket yetkililerince imzalayarak bu taahhütnameyi uygulamak;

(d) Sektörde etik kurallara uygun faaliyette bulunduğuna, kayıt dışı veya kaçak faaliyetlere karşı uygulamalara önlem aldığına, haksız rekabete neden olacak uygulamalardan kaçındığına ve Kanun ve kurallara uygun piyasa faaliyetlerinde bulunduğuna dair yaygın ve güvenilir bir kimliğin oluştuğuna Yönetim Kurulunca kanaat getirilmiş olmak;

(e) Yönetim ve icra kurullarında hakkında kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlardan ötürü kesinleşmiş hüküm olan üye bulundurmamak;

(4) Üyeliğe kabul, Derneğin Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile alacağı kabul kararına tabidir. Üyeliğe başvuru sırasında başvuranın Madde 5(2)’de belirtilen koşulları yerine getirdiğinin belgelenmesi gerekir. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde ve bu paragraf hükümlerine de uyulması koşuluyla üyelik başvurusu Yönetim Kurulu’nca oy birliği ile onaylanır.

Yönetim Kurulu, tüzel kişi üyelerin başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruyu karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir.

Dernek üyelerinden tüzel kişi olanlar belirleyecekleri bir temsilci ile temsil edilir ve tüm haklarını bu temsilci aracılığıyla kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dernek üyeliğinin sona ermesi;

(a) Kurucu üyeler dahil herhangi bir üyenin yukarıda Madde 5(2)’de belirtilmiş olan koşulları yerine getiremez duruma gelmesi veya üyelikten istifası halinde söz konusu üyenin Dernek üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu durumdaki bir üye sonradan tekrar söz konusu koşullara uygun duruma gelirse, Yönetim Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe alınabilir, yerine Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir üye kabul edilebilir.

(b) Yönetim Kurulu’nun Dernek üyeliği gereklerinin  yerine getirilmemesi, Madde 5(2)’de belirtilen üyelik koşullarına uymaması, Derneğin amaçları dışında faaliyet göstermesi veya üyelik aidatlarını ödememesi nedeni ile üyeliğin sona erdirilmesi için karar alması.

(c) Üye kuruluşun Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri veya Dernek temsilcileri hakkında kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçtan ötürü kesinleşmiş hüküm olması.

(d) Tüzel kişi üye temsilcisi olarak temsil ettikleri üye kuruluştan ayrılması veya üye kuruluşun kendisini temsil eden kişinin temsil sıfatı ve/veya bu nedenle Derneğin Yönetim Kurulu veya diğer organlarındaki görevinin sona erdiğini yazılı olarak bildirmesi.

(e) Kimse Derneğe üye olmak için zorlanamaz ve her üye istediği herhangi bir anda üyelikten çekilebilir.

(6) Üyelik Türleri

Derneğin üyelik türleri aşağıdaki gibidir:

Asil Üyeler: Üyeliği usulüne uygun bir şekilde yetkili organ tarafından kabul edilmiş kişilerdir.

Fahri Üyeler: Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi konusunda maddi, manevi ve bilimsel yönden katkıda bulunan kişi ve kurumlara Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile alacağı karar ile Fahri Üyelik verilebilir. Fahri Üyeleri Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde Genel Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Ancak bu kişi ve kuruluşların oy kullanma ve Dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

(7) Fahri üyeleri münasip bir süre sonunda yönetim kurulunun oybirliğiyle karar vermesi şartı ile ASİL üyeliğe kabul edilebilirler.

Madde 6: ÜYELERİN HAKLARI

Derneğin bütün üyeleri asağıdaki haklara eşit olarak sahiptir:

(a) Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak.

(b) Derneğin komisyonlarına ve diğer sosyal organlarına seçilmek ve seçmek.

(c) Uygun gördüğü bir konuyu Yönetim Kurulu’na götürmek.

(d) Yönetim Kurulu kararlarına Genel Kurul’da itiraz etmek.

(e) Tüzel kişi üye temsilcileri Genel Kurul’da oylarını bizzat kullanmak mecburiyetinde olup, vekâleten oy kullanamaz.

(f) Dernek üyesi tüzel kişi her türlü birleşme, devralma, hisse yapısındaki değişiklikler, halka açılma, isim değiştirme ve sair hallerde üyelik haklarını kullanmaya, üyelik yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam eder.

(g) Tüzel kişi üyeler diledikleri zamanda kendilerini temsil eden temsicileri değiştirme hakkına sahiptirler. Bu husus tüzel kişi üyelerin yetkililerinin dernek merkezine gönderecekleri bir yazı ve ekinde imza sirküleri ile dernek yönetimine bildirilir.

Madde 7: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

(a) Genel Kurul

(b) Yönetim Kurulu

(c) Denetleme Kurulu

Bir kişi aynı dönem içinde hem Yönetim Kurulu hem de Denetleme Kurulu üyesi olamaz.

Madde 8: GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMASI

(1) Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile iki yılda bir Nisan ayında yapılır. Genel Kurul tüzel kişi üyelerin temsilcileri ile toplanır.

(2) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun, Denetleme Kurulu’nun ya da üyelerden beşte birinin yazılı talebi üzerine toplanır.

(3) Yönetim Kurulu’nun, Denetleme Kurulu ya da bir üyelerin beşte birinin Genel Kurul’un toplanmasına ilişkin yazılı talebi üzerine bir ay içinde Genel Kurulu toplamaması halinde, Denetleme Kurulu’nun ya da toplantı talebinde bulunan üyenin başvurusu üzerine Yerel Sulh Hakimi bir duruşma yaparak Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere Dernek üyelerinden üç kişilik bir heyet belirler.

(4) Tüzel kişi üyeler temsilcilerini Dernek üyeliğinin tescili aşamasında veya Genel Kurul tarihinden 30 gün önce Derneğe bildirir.

Madde 9: GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin bir listesini hazırlar. Listedeki üyeler, en az 15 gün önceden toplantı tarihi, saati yeri ve gündemini belirten gazete, elektronik posta veya yazılı bildirim ile Genel Kurul’a davet edilir.

(2) Söz konusu duyuruda ayrıca, toplantı yeter sayısı sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması durumunda yapılacak ikinci toplantının da tarih ve yeri belirtilir. İki toplantı arasında en az bir hafta en fazla altmış gün olmalıdır.

(3) Toplantı herhangi bir başka nedenle ertelenirse, durum ve nedenleri belirten ikinci bir yazılı duyuru gönderilir. İkinci toplantı erteleme tarihinden en geç iki ay içinde yapılmalıdır.

(4) Üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen usule uygun olarak davet edilir.

(5) Genel Kurul Toplantısı en çok bir kez ertelenebilir.

Madde 10: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Madde 9’da belirtilen duyuru koşullarına uygun olarak İstanbul’da toplanacaktır.

Madde 11: GENEL KURUL TOPLANTISI IÇIN YETER SAYI

(1) Genel Kurul, toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır.

(2) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin toplam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 12: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

(1) Genel Kurul Toplantısı davet duyurusunda belirlenen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Üyeler ve üyelerin oy kullanma yetkisi verdiği katılımcılar toplantı salonuna girişte Yönetim Kurulu’nun hazırladığı listedeki adlarının karşısına imza atarlar.

(2) Madde 11’de belirtilen yeter sayı sağlanırsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

(3) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilir.

(4) Toplantıyı Genel Kurul Divan Başkanı yönetir. Katip tutanakları düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

(5) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Madde 13: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

(1) Genel Kurul Toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri belirli bir konunun görüşülmesini istediği takdirde, bu konu da gündeme alınır.

Madde 14: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en üst organıdır. Genel Kurul aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlar:

(a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi;

(b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası;

(c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü;

(d) Dernek için gayrımenkul satın alınması ya da mevcut gayrımenkullerin satılmasına ilişkin karar alınması ya da Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilmesi;

(e) Derneğin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri; Derneğin yurtiçi ve yurtdışı derneklere ya da üst kuruluşlara ve birliklere üye olması, bu tür bir üyelikten çekilmesi;

(f) Derneğin feshi.

(g) Mevzuatın öngördüğü diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Madde 15: OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ

(1) Katılımcıların çoğunluğu gizli oy talep etmediği sürece üyeler oylarını açık olarak, el kaldırmak suretiyle kullanırlar.

(2) Genel Kurul’da kararlar katılan üyelerin çoğunluğunun oyları ile alınır, ancak Derneğin feshi veya tüzük değişikliği için katılan üyelerin üçte ikisinin karara katılım şartı aranır.

(3) Gizli oy için Genel Kurul Divan Başkanının mühürlediği oy pusulaları kullanılır. Oylar boş bir sandığa atılır ve Divan Başkanı tarafından açık olarak sayılır.

Madde 16: YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

(1) Derneğin Yönetim Kurulu sekiz asil üye ve sekiz yedek üyeden oluşur. Derneğin Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin en az beşi, kıdem süresi beşinci yıl olan tüzel kişi üyelerin temsilcilerinden oluşmak zorundadır. Vefat, istifa ve her türlü üyeliği sona erdiren halde, üyeliği sona eren tüzel kişi temsilcisinin yerine aynı tüzel kişi tarafından belirlenen yedek üye Yönetim Kurulu üyesi olur.

(2) Yönetim Kurulu iki yıllık bir süre için seçilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren bir kişi tekrar seçilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçerler. Yönetim Kurulu üyeleri arasında gerekli gördüğü görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu aşağıdaki usullere göre toplanır ve karar alır:

(a) Yönetim Kurulu, yeni üyelik başvurularının kabul veya reddine tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verir.

(b) Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarma için tüm üyelerin üçte ikilik çoğunluğu ile karar verir.

(c) Yönetim Kurulu, üye sayısının en az yarısının mevcudiyeti ile toplanır ve katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Başkan’ın oyu iki oy kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan bir Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliği düşmüş sayılır ve yerine yedek üye geçer.

(5) Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmez.

(6) Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları:

(a) Derneği temsil etmek veya üyelerinden bir ya da birkaçını bu konuda yetkili kılmak; bu görevlendirmeler ile ilgili yol ve diğer giderleri karşılamak.

(b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

(c) Mevzuatın ve iç yönetmeliğin öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

(d) Dernekte çalışacak kişileri işe almak, maaşlarını belirlemek ve gerektiğinde işten uzaklaştırmak.

(e) Derneğin alacaklarını tahsil etmek, haklarını korumak.

(f) Genel Kurul’da onaylanan bütçeyi gerçekleştirmek.

(g) Dernekler Kanunu’nun öngördüğü defterleri tutmak.

(h) Dernekler Kanunu’na, Dernek Tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uymayan üyeler hakkında disiplin cezası uygulamak.

(i) Derneğin amaçlarına ilişkin konularda Dernek içinde komisyonlar kurmak.

(j) İşbu Tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak suretiyle Genel Kurul kararlarının ve mevzuatın öngördüğü diğer işleri yürütmek.

(k) Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda kurulacak İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Denetim şekillerini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, İktisadi İşletmelerin temsil ve ilzamına ilişkin kararları almak, İktisadi İşletmelerin çalışma ve uygulama kurallarını tayin ve tespit etmek.

(l) Derneğin ve İktisadi İşletmenin işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, İşletmenin ve Derneğin amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak.

Madde 17: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliğinden veya temsil ettiği tüzel kişilikten ayrılması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatı sona erer. Bu durumda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği aynı tüzel kişi tarafından belirlenen yedek üye ile doldurulur. Eğer boşalmalar sonucu yedeklerin getirilmesine rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı toplam sayının yarısının altına düşerse, Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırır. Böyle bir çağrı yapılmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Yerel Sulh Hakimliği, Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 18: DENETLEME KURULU

(1) Denetleme Kurulu Genel Kurul’da seçilir ve üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu iki yıllık bir süre için seçilir.

(2) Denetleme Kurulu üyeliğinde bir boşalma olduğu takdirde yerine yedek üye getirilir. Yedek üye, yerine geldiği üyenin görev süresi boyunca hizmet verir.

(3) Denetleme Kurulu seçildikten sonra kendi arasında bir görev bölüşümü yapar, en az yılda bir yapacakları denetimin sonuçları üzerine bir rapor hazırlar ve bu raporları Genel Kurul Toplantısında sunar.

Madde 19: DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

(1) Derneğin gerçekleştirdiği bütün işlemleri ve dernek hesaplarını denetlemek.

(2) Derneğin faaliyetleri sırasında yürürlükte olan yasalara ve Derneğin Tüzüğüne aykırı olduğunu saptadığı hususlar, Dernekler Kanunu’na göre tutulması gereken defterler ve Derneğin hesapları üzerine rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunmak.

(3) Genel Kurulu’nun yetki dahilindeki konularla ilgili olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 20: YÖNETİM KURULUNUN DİSİPLİN CEZASI VERME VE ÜYELİKTEN ÇIKARMA YETKİSİ

(1) Dernek üyelerinden herhangi birinin yasaları, Genel Kurul kararlarını ya da Tüzüğü ihlal etmesi durumunda Yönetim Kurulu durumu inceler, inceleme sonucuna göre ya uyarıda bulunur ya da bir disiplin cezası verilmesini isteyebilir. Bu cezalar kesindir.

(2) Yönetim Kurulu’nun bir para cezası, geçici ya da kesin ihraç cezasına karar vermeden önce Yönetim Kurulu’nun hakkında şikayet olan üye hakkında bir soruşturma yürütmesi ve söz konusu üyenin savunmasını alması ve soruşturmayı en geç bir ay içinde sonuçlandırması gerekir.

(3) Bu cezalar Yönetim Kurulu’nun re’sen yürüttüğü soruşturma sonucunda da verilebilir. Ancak üyenin bu karara Genel Kurul’da itiraz etme hakkı vardır.

(4) Yukarıdaki cezaların yerine getirilmesi, soruşturmanın yürütülme biçimleri, neden ve koşulları Genel Kurul’da kabul edilecek bir kararla belirlenir.

Madde 21: ORGANLARA SEÇİLENLERİN MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRİLMESİ

Mülki İdare Amirliğine yapılacak bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilir:

Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

 1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Tutanak örneği

2– Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği

Eklenir.

Madde 22: YILLIK AİDATLAR

Tüzel kişi üyelerin ödeyecekleri giriş ödentileri ile yıllık aidatlar tüzel kişi üyelerin her bir lisanslı faaliyet alanı için ayrı ödenmek koşuluyla Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu yıllık aidatları o yılın faaliyet programında ve bütçesinde belirtmek sureti ile o yılki aidatların %50’sini aşmamak üzere arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

Madde 23: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliği’nde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Derneğin gelir kaynakları;

 a. Üyelerin ödedikleri aidat ve bağışlar

b. Derneğin seminer, konferans, toplantı, yarışma ve yayınlarından elde edilen gelirler

c. Derneğin proje, araştırma ve danışmanlık hizmetlerinden elde edeceği gelirler

d. Derneğin mal varlığı ve iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler

e. Diğer bağış ve yardımlar

f. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ya da tüzel kişilerden bağış, yardım ve proje gelirleri, bu gelirlerin tahsil edildiği tarihten itibaren yasal süreleri içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, yazar kasa fişi gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Dernekler Yönetmeliği’nde örneği bulunan “Ayni Yardım Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni bağış alındı belgesi” ile yapılır.

Madde 24: DERNEĞİN BAĞIŞ KABUL EDEMEYECEĞİ VE BAĞIŞ VEREMEYECEĞİ KURULUŞLAR.

Dernek, siyasi partiler, işçi ve işveren sendikalarından bağış ve yardım alamaz, bu kuruluşlara bağış veremez.

MADDE 25: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USÜLLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirlerin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülmesi düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Karar ile bilânço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin İktisadi İşletmeleri ayrıca Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

Kayıt usülü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usül ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak defterler:
Dernekte aşağıda yazılı olan defterler tutulur:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usülü ile kayıt şekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 26: GELİR VE GİDERLERDE USÜL

   Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

     Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

     Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Müdürlüğü’ne verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Müdürlüğü’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

     Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  

Madde 27: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 28: DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu bir önceki yılın kesin hesabını geçmeyecek kadar borçlanabilir.

Madde 29: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

(1) Tüzük değişikliği Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yapılır. Toplantıdan en az 15 gün önce tüzük değişikliği teklifi yazılı olarak üyelere bildirilir.

(2) Gündeminde tüzük değişikliği bulunan Genel Kurul Toplantıları için üçte ikilik katılım aranır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda yönetim asil ve denetim asil sayısının iki katından az olmamak üzere toplanılır. Ayrıca tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için toplantıda hazır bulunanların en az üçte ikisi olumlu oy vermelidir.

 

Madde 30: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

(1) Dernek Genel Kurulu her zaman için Derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır olması gerekir.

(3) Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde Madde 9 gereğince üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda fesih konusunu görüşmek için çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(4) Fesih kararının alınabilmesi için toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(5) Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren beş gün içinde fesih kararını yazılı olarak Mülki Amirliğe bildirir.

(6) Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(7) Fesih ve mal varlığının devri, Mülki İdare Amirliği’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

(8) Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Madde 31: GENEL HÜKÜMLER

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

2016 Mevzuat Kitapçığı Çıktı
Sektöre ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve karalar PETDER tarafından yayınlanan güncel Mevzuat Kitapçığında yer almaktadır. Mevzuat kitapçığına web sitemizin yanı sıra akıllı telefon uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.